Licitație “cu reducere” privind comercializarea activelor neutilizate ale întreprinderii

Întreprinderea de Stat “Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare” (cod fiscal 1013600039380) anunţă pentru data de 09.11.2017, ora 1500, pe adresa: mun. Chişinău, str. E. Coca, nr. 28, bl. 1, desfăşurarea licitaţiei “cu reducere” privind comercializarea a activelor neutilizate al întreprinderii (mijloace de transport), după cum urmează:

Nr. lot Denumirea bunului mobil Anul producerii Preţ iniţial, lei
1. UAZ, modelul 469, CRG493 1978 16000,00
2. UAZ, modelul 469, CRG 489 1973 15000,00
3. UAZ, model 469, CRG 496 1981 12000,00
4. UAZ, model 452, BL AO 661 1981 11000,00
5. ZIL, model 431410, CRG 492 1988 34000,00
6. VAZ, model 21214, CJZ 842, 2005 41000,00
7. VAZ, model 21214, CJZ 841, 2005 41000,00
8. VAZ, model 21214, CYA 963, 2004 31000,00
9. VAZ, model 21140, CJY 086, 2004 20000,00
10. Mercedes-Benz, model 230E, CEZ 957, 1988 16000,00

La licitaţie pot participa:

  1. persoane fizice şi juridice din Republica Moldova;
  2. persoane fizice şi juridice străine, apatrizii, în condiţiile legii;
  3. asociaţii ale persoanelor specificate în lit. a) şi b).

Pentru a participa la licitaţia cu reducere, solicitanţii, trebuie să depună pînă la data de 08.11.2017, orele 1600, pe adresa: mun. Chişinău, str. E. Coca, nr. 28, bl.1 (anticamera) următoarele documente:

  1. cererea de participare la licitaţie, conform modelului aprobat;
  2. documentele care certifică, în modul stabilit, identitatea participantului, după cum urmează :
  3. persoane juridice : extrasul din Registrul de stat, copie;
  4. persoane fizice : copia buletinului de identitate ;
  5. documentele care confirmă achitarea acontului şi a taxei de participare la licitaţie, la contul indicat şi în mărimea stabilită (documente de plată trebuie să conţină menţiunea despre achitarea taxei de participare la licitaţie şi a acontului ) ;
  6. documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie din numele şi pe contul persoanei fizice/juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei, contractele de vînzare-cumpărare, actele de predare-primire:
  7. procura autentificată notarial.

Taxa de participare – 200,00 lei pentru persoane fizice şi 400,00 lei pentru persoane juridice şi acontul de participare în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului (bunului) pentru care se solicită participarea la licitație, urmează a fi achitate la contul de decontare IBAN MD11ML000000002251530277 deschis la B.C. „Moldinconbank” S.A., filiala „Zorile”, mun. Chişinău, codul băncii MOLDMD2x330.

Înregistrarea participanţilor la licitaţia „cu reducere” din data de 09.11.2017, se încheie cu 15 minute pănă la începutul licitaţiei.

Informații suplimentare, inclusiv despre posibilitatea de a lua cunoștință cu bunurile expuse spre comercializare pot fi obținute la tel. +373 22 218 410, +373 067603685.