(Închisă) Funcție vacantă: Specialist principal – Organism de Certificare Sisteme de Management

Subdiviziunea: Organism de Certificare Sisteme de Management

Funcția: specialist principal.

Sarcini de bază ale funcției:

-Menţinerea sistemului de management

-Elaborează Programul anual de audit intern;

-Planifică, coordonează şi participă la auditurile interne;

-Înregistrează, analizează şi implementează AC;

-Planifică, gestionează şi pregăteşte lucrările de colectare a informaţiilor pentru analiza efectuată de management;

-Participă la planificarea, implementarea, asigurarea funcționalității și perfecționării continue a sistemului de management  al OC SM;

-Participă și elaborează documentele Sistemului de Management al OC SM;

-Organizează și petrece instruirile profesionale curente ale personalului OC SM;

-Dispune măsuri privind controlul documentelor, evidențelor care să asigure buna funcționare a comunicării interne, asigură evidenţa documentelor externe;

-Asigură evidenţa documentelor de intrare şi ieşire;

-Asigură îndosarierea,  păstrarea şi eliminarea înregistrărilor referitoare la subcontractare, neconformităţi şi acţiuni corective, audituri interne, analiza efectuată de management, apeluri/reclamaţii, personal;

-Colectează, prelucrează şi păstrează informaţii care conţin date cu caracter personal ale personalului din cadrul subdiviziunii, precum şi ale personalului extern implicat în procesul de prestare a serviciilor;

-Arhivează originalele documentelor/modificărilor; distruge documentele înlocuite; ţine sub control mapa electronică a formularelor utilizate de OC SM; ţine sub control conţinutul mapelor cu formulare şi documentele de lucru utilizate de personalul executiv al OC SM.

-Raportează către managementul de vârf informații referitoare la performanța sistemului de management și orice necesitate de îmbunătățire.

Calificări profesionale:
Studii
:
Superioare economice/ tehnice

Experiența profesională:

Nu mai puţin de 1 ani în domeniul evaluarea conformității
Cunoştinţe

-Să cunoască limba de stat şi o limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză, rusă) la nivel, cel puţin  intermediar (citit/scris/vorbit);

-Să cunoască sistemele de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet;

-Să cunoască legislația în vigoare a RM din domeniul standardizării,  metrologiei și evaluării conformității;

-Să cunoască Regulamentele OC SM, procedurile de Sistem și cele specifice activităților desfășurate de către OC SM;

-Să cunoască Standardele Naționale și Internaționale în domeniul Evaluarea Conformității , Documentele obligatorii EA și IAF.

Abilităţi

-Abilități de management de proiect, capacitatea de a lucra sub presiunea timpului;

-De a lua independent hotărâri în domeniul certificării, să facă sistematizarea, analiza, generalizarea, concluziile necesare pentru luarea deciziilor la nivel profesional în cadrul competenței sale, să înainteze propuneri instanțelor superioare pentru luarea deciziilor de nivel superior;

-De a lucra autonom, obişnuit să lucreze pentru atingerea de obiective atât independent cât şi în echipe diverse;

-Abilităţi de a analiză şi sinteză a informaţiei;

-Abilităţi de expunere clară şi concisă atât în scris cât şi verbal a opiniilor, propunerilor şi sugestiilor;

Atitudini/comportamente

-Să dea dovadă de un comportament etic;

-Să fie diplomat şi un bun observator;

-Să acţioneze cu curaj şi să fie deschis către îmbunătăţire;

-Să fie capabil sî ia decizii în timp util;

-Să fie onest, perseverent și responsabil;

-Să fie independent și imparțial în activitățile de audit.

Responsabilităţi

-Respectarea strictă şi uniformă a legislaţiei Republicii Moldova, a documentelor aprobate la nivel de întreprindere;

-Respectarea disciplinei de muncă;

-Exercitarea calitativă şi adecvată a atribuţiilor de serviciu stabilite în fişa postului şi a indicaţiilor conducătorului ierarhic superior;

-Raportează Conducătorului OC SM despre funcţionarea OC SM şi despre necesităţile de îmbunătăţire;

-Asigură confidenţialitatea informaţiilor care conţin date cu caracter personal ale personalului extern implicat în procesul de prestare a serviciilor;

-Asigură confidenţialitatea informaţiilor care conţin date cu caracter personal ale clienţilor.

-Respectă prevederile Codului deontologic (normele etice şi profesionale) în  relaţii cu agenţii economici şi cu colegii de serviciu.

Persoanele intersate pot trimite CV-ul însoțit de scrisoare de intenție la adresa de e-mail: personal@cmac.md
Pentru informații suplimentare, nu ezitați să ne contactați la numărul de telefon 022 – 218 – 405.