Instruire

     Centrul Formare Continuă din cadrul Î.S.,,CMAC” organizează seminare. 

     La procesul de instruire sunt formatorii cu responsabilități în domeniul documentării, implementării și evaluării Sistemelor de Management (SM). 

Tematica seminarelor:

 • Sistemul de management al calității conform SM EN ISO 9001:2015.

Programul seminarului:

 • Principiile de management al calității
 • Referințe normative, termeni și definiții
 • Ciclul Planifică-Efectuează-Verifică-Acționează
 • Cunoștințe organizaționale
 • Moduri de tratare a riscurilor și oportunităților.
 • Documentarea sistemului de management al calității

 

 • Auditarea sistemelor de management, conform cerințelor SM EN ISO 19011:2018.

Programul seminarului:

 • Prezentarea conceptului de audit
 • Termini și definiții în domeniul auditului
 • Procesul de audit intern
 • Procesul de planificare și realizare a unui audit intern
 • Procesul de raportare a rezultatelor auditului intern

 

 • Sisteme de management al siguranței alimentelor. Cerințe pentru orice organizație din lanțul alimentar. SM EN ISO 22000:2018.

Programul seminarului:

 • Domeniu de aplicare. Referințe normative.  Termeni și definiții
 • Leadership și angajament. Politica. Comunicare.
 • Acțiuni pentru tratarea riscurilor și oportunităților
 • Programele Preliminare. Sistemul de trasabilitate.
 • Principiile HACCP.
 • Elaborarea planului HACCP. Validarea. Documentarea sistemului
 • Controlul pericolelor.
 • Evaluarea performanței și îmbunătățire

 

 • Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare SM EN ISO 14001:2016.

Programul seminarului:

 • Contextul organizației
 • Leadership și angajament. Politica de mediu
 • Aspectele de mediu. Obligații de conformare
 • Acțiuni pentru tratarea riscurilor și oportunităților
 • Obiective de mediu și Planificarea realizării
 • Suport și operare. Documentarea sistemului
 • Evaluarea performanței și îmbunătățire

 

 • Sisteme de management al energiei. Cerințe și ghid de utilizare SM EN ISO 50001:2019.

Programul seminarului:

 • Prezentarea cerinței standard ISO 50001:2019
 • Prezentarea modalităților de documentare și implementare

a cerințelor din standard.

 • Exemple de elaborare a analizei energetice
 • De determinare a indicatorilor energetici
 • De stabilirea a nivelului de referință al energiei
 • Evaluarea performanței energetice.
 • Integrarea cerințelor ISO 50001 într-un sistem de management calitate, mediu, SSM.

 

 • Sisteme de management al sănătății și securității ocupaționale conform SM ISO 45001:2018.

Programul seminarului:

 • Domeniul de aplicare. Terminologie și referințe normative
 • Contextul organizației
 • Leadership și participarea lucrătorilor
 • Planificare
 • Suport și operare
 • Evaluarea performanței și îmbunătățire
 • Documentarea sistemului de management al calității

 

  Cursul este finalizat în baza evaluării cu înmânarea certificatului de perfecționare (CPF ).

Limba de instruire română, rusă.

Ora 9.00-15.00

Durata cursului 2-3 zile.

Către Directorul Î.S.,,CMAC” se îndeplinește cererea de solicitare pentru instruire, model de cerere.

Cursul se desfășoară în sediul Î.S.,,CMAC” str. Eugen Coca 28, mun. Chișinău.

 În condițiile în care nu se va întruni numărul minim de participanți, cursul va fi reprogramat.

Informații suplimentare la telefonul 022 218-517

e-mail:instruire@cmac.md

Solicitare către formabili (vezi aici ).

Planul tematic al cursurilor și seminarelor pentru a I-a jumătate a anului 2023 (vezi aici).

Planul tematic al cursurilor și seminarelor pentru a II-a jumătate a anului 2023 (vezi aici).

Formele de instruire:

 • cursuri tematice de perfecționare pînă la 72 ore,
 • cursuri de perfecționare multidisciplinare de la 72 pînă la 240 ore,
 • seminare specializate de scurtă durată (1-5 zile),

Tematica instruirii:

    Metrologie:
 • Măsurări de debite;
 • Măsurări electrice;
 • Măsurări mărimi mecanice;
 • Măsurările presiunii;
 • Măsurări radiotehnice;
 • Măsurările termice;
 • Măsurările volumului.
      Sisteme de management al calităţii:

 

 • Sisteme de management al calităţii şi de mediu, conform ISO 9001, ISO 19011 şi ISO 14001;
 • Sisteme de management al siguranţei alimentelor conform SM EN ISO 22000;
 • Sisteme de management al tehnologiilor informaţionale.

Cursuri sunt formate în baza principiului de module, care pot fi însuşite ca un singur curs sau diferenţiat, pe module, la cererea organizaţiilor.

La cerere, se pot organiza cursuri dedicate formării auditorilor şi managerilor sau aplicării sistemelor de management în cadrul unei organizaţii, la sediul acesteia, cu studii de caz aplicate pe domeniul specific de activitate.

Participanții care au absolvit cu succes cursul li se eliberează Certificat de competență profesională cu valabilitate de 4 ani, iar celor ce au ascultat seminare se eliberează Certificat de perfecționare.

Locul organizării și desfășurării cursurilor/seminarelor:

 1. la sediul Î.S. ”CMAC” – mun. Chișinău, str. E. Coca 28
 2. la sediul clientului.

Beneficiari:

Persoane fizice sau persoane juridice, indiferent de forma de organizare și proprietate.

Numărul minim de participanți la un curs/seminar – 8 persoane.

Numărul maxim de participanți la un curs/seminar – 10 persoane.

Modalitatea de înscriere:

Depunere unei solicitări în adresa Î.S. ”CMAC”, cu indicarea tematicii cursului/seminarului și a numărului de participanți (pentru persoane juridice).

Solicitarea pentru organizarea cursului/seminarului sau participarea la curs /seminar poate fi depusă prin email (instruire@cmac.md ).

Model solicitare pentru participare la procesul de instruire poate fi descărcat aici.

Date de contact :

Armașu Maria – Metodist – șef al Centrului Formare Continuă

Tel. +373 69785219

Tel. +373 22218517

e-mail: instruire@cmac.md

Capitolul 7. Tarife pentru serviciile prestate de Centrul Formare Continuă
Tabelul 7
Cod tarif Denumirea tarifului Tariful lei (fărăTVA)
1 2 3
7.1 Curs în domeniul sistemelor de management
71100010 Sisteme de managemet al calităţii şi de mediu conform ISO 9001 şi ISO 14001 17 011,66
71100011 Modulul M1 - Sistemul de management al calităţii şi căile lui de dezvoltare, (8 ore) 1 134,11
71100012 Modulul M2 – Responsabilitatea managementului, (32 ore) 4 536,44
71100013 Modulul M3 – Principiile de certificare şi auditul SMC. Prezentarea generală a standardului SR EN ISO/CEI 17021:2007 ,,Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care oferă auditarea şi certificarea sistemelor de management", (32 ore) 4 536,44
71100014 Modulul M4 – Sisteme de management de mediu (SMM) şi certificarea lor, (36 ore) 5 103,50
71100015 Modulul M5 – Standardizarea şi Metrologia legală şi rolul lor în certificarea SMC, (8 ore) 1 134,11
71100016 Modulul M6 – Evaluarea, (4 ore) 567,06
7.2 Cursuri în domeniul Metrologiei
74100010 Măsurări electrice. Verificarea metrologică a mijloacelor electrice de măsurare 17 011,66
74100011 Modulul M1 – Metrologia legală, (14 ore) 1 984,69
74100012 Modulul M2 – Bazele măsurărilor electrice şi asigurării metrologice, (14 ore) 1 984,69
74100013 Modulul M3 – Măsurări electrice cu aparate electrice cu estimare directă. Metode şi mijloace de verificare metrologică a aparatelor analogice, indicatoare.(20 ore) 2 835,28
74100014 Modulul M4 – Aparate electrice de măsurat numerice (digitale). Date generale (8 ore) 1 134,11
74100015 Modulul M5 – Măsurările electrice cu aparate electrice de măsurat comparatoare. Măsurarea rezistenţei. Verificarea metrologică a aparatelor electrice de măsurat a rezistenţei şi a punţilor de curent alternativ şi continuu. (24 ore) 3 402,33
74100016 Modulul M6 – Măsurarea puterii şi energiei electrice. Verificarea metrologică a aparatelor electrice de măsurat a puterii şi energiei electrice în circuitele monofazate şi trifazate. (16 ore) 2 268,22
74100017 Modulul M7 – Convertoare pentru măsurarea curentului şi a tensiunii. Clasificarea convertoarelor. Verificarea metrologică (VM) a convertoarelor. (10 ore) 1 417,64
74100018 Modulul M8 - Măsurărilе electrice în medicină şi asigurarea lor metrologică. (10 ore) 1 417,64
74100019 Modulul M9 - Evaluarea, (4 ore) 567,06
74200010 Măsurări radiotehnice. Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare radiotehnice. 16 444,61
74200011 Modulul M1 – Metrologia legală. (14 ore) 1 984,69
74200012 Modulul M2 –Bazele măsurărilor radiotehnice şi asigurării metrologice. (14 ore) 1 984,69
74200013 Modulul M3 – Măsurările radiotehnice a timpului şi intervalelor de timp.Mijloace de măsurare (MM) a timpului şi intervalelor de timp. Metode şi mijloace de verificare metrologică(VM). (22 ore) 3 118,80
74200014 Modulul M4 – Măsurările radiotehnice a frecvenţei. Mijloace de măsurare a frecvenţei. Metode şi mijloace de verificare metrologică (VM) (12ore) 1 701,17
74200015 Modulul M5 - Surse de semnale radiotehnice. Generatoare de joasă şi înaltă frecvenţă. Metode şi mijloace de verificare (VM) (26 ore) 3 685,86
74200016 Modulul M6 - Măsurarea parametrilor semnalelor radiotehnice. Metode şi mijloace de măsurare a tensiunii, curenţilor şi puterii în circuite de joasă şi înaltă frecvenţă. Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare. (12 ore) 1 701,17
74200017 Modulul M7 - Măsurările radiotehnice în medicină şi asigurarea lor metrologică. (12 ore) 1 701,17
74200018 Modulul M8 - Evaluarea, (4 ore) 567,06
74300010 Măsurări mărimi mecanice. Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare a mărimilor mecanice. 17 011,66
74300011 Modulul M1 – Metrologia legală. (14 ore) 1 984,69
74300012 Modulul M2 – Bazele măsurărilor mărimilor mecanice şi asigurării metrologice. (14 ore) 1 984,69
74300013 Modulul M3 – Măsurarea masei.Măsuri de greutate. Mijloace de măsurare (MM) a mărimilor mecanice. Clasificarea MM a masei. Caracteristicile metrologice. Verificarea metrologică (VM) a mărimilor mecanice. (20 ore) 2 835,28
74300014 Modulul M4 – Aparate de cîntărit cu funcţionare neautomată (ACFN). Verificarea metrologică a ACFN. (20 ore) 2 835,28
74300015 Modulul M5 – Aparate de cîntărit cu funcţionare automată (ACFA). Verificarea metrologică a ACFA. (16 ore) 2 268,22
74300016 Modulul M6 – Balanţe neautomate cu clasa de precizie înaltă şi specială (cîntare de laborator). Metode şi mijloace de verificare metrologică (16 ore) 2 268,22
74300017 Modulul M7 – Dozatoare mecanice. Verificarea periodica a dispozitivelor de laborator. 2 268,22
74300018 Modulul M8 – Evaluarea, (4 ore) 567,06
74400009 Măsurările mărimilor optice şi geometrice. Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare. 15 026,97
74400010 Modulul M1 – Metrologia legală. (14 ore) 1 984,69
74400011 Modulul M2 – Bazele fizice a măsurărilor mărimilor geometrice și asigurării lor metrologice (12 ore) 1 701,17
74400012 Modulul M3 – Mijloace pentru măsurarea lungimilor. Măsuri terminale pentru lungimi. Măsuri de lungime cu repere. Verificarea metrologică (10 ore) 1 417,64
74400013 Modulul M4 – Aparate și instrumente mecanice universal de măsurare a lungimilor. (16 ore) 2 268,22
74400014 Modulul M5 – Aparate optico-mecanice pentru măsurarea lungimii. Metode și mijloace pentru VM (10 ore) 1 417,64
74400015 Modulul M6 – Metode și mijloace pentru măsurarea unghiurilor. Proceduri de verificare metrologică. (8 ore) 1 134,11
74400016 Modulul M7 – Mijloace de măsurare a rugozității suprafeței. Mostre de rugozitate pentru evaluarea rugozității suprafețelor. Metode și mijloace de VM. (8 ore) 1 134,11
74400017 Modulul M8 – Mijloace de măsurare utilizate la autovehicule pentru totalizarea și indicarea sumei datorată de pasager (4 ore). 567,06
74400018 Modulul M9 – Mijloace pentru măsurarea turațiilor (4 ore). 567,06
74400019 Modulul M10 – VM a standurilor utilizate la incercările sistemelor de măsurat situate pe bordul unui automobil. (10 ore). 1 417,64
74400020 Modulul M11 – Metrologia medicală.Mijloace de măsurare geometrice cu destinație medicală. (6 ore) 850,58
74400021 Modulul M12 – Evaluarea, (4 ore) 567,06
74500008 Măsurările mărimilor fizico-chimice. Verificarea metrologică a măsurărilor fizico-chimice. 16 161,08
74500009 Modulul M1 – Metrologia legală. (14 ore) 1 984,69
74500010 Modulul M2 – Măsurările mărimilor fizico – chimice. Spectrofotometria-domeniul de aplicare, metode şi mijloace de verificare metrologică şi etalonare. (16 ore) 2 268,22
74500011 Modulul M3 – Măsurările mărimilor fizico – chimice. Determinarea indicelui de refractie nD a substanţelor. Refractometre şi verificarea metrologică a acestora. (14 ore) 1 984,69
74500012 Modulul M4 – Măsurările mărimilor fizico – chimice. Aparate pentru determinarea pX şi pH a substanţelor verificarea metrologică a acestora. (10 ore) 1 417,64
74500013 Modulul M5 – Măsurările mărimilor fizico – chimice. Mijloace de măsurare a densităţii lichidelor şi verificarea metrologică a acestora. (14 ore) 1 984,69
74500014 Modulul M6 – Măsurările mărimilor fizico – chimice. Mijloace de măsurare a componenţei gazelor verificarea metrologică a acestora. (10 ore) 1 417,64
74500015 Modulul M7 – Măsurările mărimilor fizico – chimice. Măsurarea viscozităţii. Mijloace de măsurare a viscozităţii – viscozimetrelor.Verificarea metrologică a viscozimetrelor. (4 ore) 567,06
74500016 Modulul M8 – Măsurările mărimilor fizico – chimice în domeniul medicinei şi asigurarea metrologică a acestora. (16 ore) 2 268,22
74500017 Modulul M9 – Aprobarea de model şi verificarea metrologică iniţială a mijloacelor de măsurare a mărimilor fizico-chimice. (12 ore) 1 701,17
74500018 Modulul M10 – Evaluarea, (4 ore) 567,06
74600010 Măsurări de debite. Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare a debitelor. 14 459,91
74600011 Modulul M1 – Metrologia legală. (14 ore) 1 984,69
74600012 Modulul M2 – Bazele măsurărilor de debite fluide şi asigurării metrologice. (14 ore) 1 984,69
74600013 Modulul M3 – Măsurarea debitului şi cantităţii de fluide prin metoda micşorării locale a secţiunii de curgere în conducte cu secţiune circulară sub presiune, conform SM SR EN ISO 5167-2013.Metode şi mijloace de verificare metrologică (VM). (30 ore) 4 252,92
74600014 Modulul M4 – Măsurări de debite. Metode şi mijloace de măsurare a gazelor. Verificarea metrologică (VM) a mijloacelor de măsurare a debitelor de gaze (22 ore) 3 118,80
74600015 Modulul M5 – Măsurări de debite a lichidelor. Metode şi mijloace de măsurare. Verificarea metrologică (VM) a contoarelor de apă a debitului de apă. (8 ore) 1 134,11
74600016 Modulul M6 – Măsurări de debite fluide. Traductoare de debit şi nivel. Verificarea metrologică (VM) a traductoarelor de debit şi nivel. (10 ore) 1 417,64
74600017 Modulul M7 – Evaluarea, (4 ore) 567,06
74700010 Măsurările termice. Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare termice 17 011,66
74700011 Modulul M1 – Metrologia legală. (14 ore) 1 984,69
74700012 Modulul M2 – Bazele măsurărilor termice şi asigurării metrologice. (10 ore) 1 417,64
74700013 Modulul M3 – Măsurările termice. Termometre din sticlă cu lichid. Termometre manometrice şi bimetalice. Metode şi mijloace de verificare metrologică. (40 ore) 5 670,55
74700014 Modulul M4 – Măsurările termice. Termometre termoelectrice (termocupluri) şi termorezistenţe. Metode şi mijloace de verificare metrologică. (36 ore) 5 103,50
74700015 Modulul M5 – Măsurările energiei termice. Contoare de măsurare a energiei termice. Metode şi mijloace de verificare metrologică (VM). (16 ore) 2 268,22
74700016 Modulul M6 – Evaluarea, (4 ore) 567,06
74800000 Măsurările presiunii. Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare a presiunii 13 892,86
74800001 Modulul M1 – Metrologia legală. (14 ore) 1 984,69
74800002 Modulul M2 – Bazele măsurărilor presiunii şi asigurării metrologice. (10 ore) 1 417,64
74800003 Modulul M3 – Manometre cu lichid şi cu element elastic pentru măsurarea presiunii. Metode şi mijloace de verificare metrologică (VM) (26 ore) 3 685,86
74800004 Modulul M4 – Manometre cu piston şi greutăţi şi manometrele electrice diferenţiale pentru măsurarea presiunii. Metode şi mijloace de verificare metrologică (22 ore) 3 118,80
74800005 Modulul M5 – Măsurările în medicină şi asigurarea lor metrologică în domeniul presiunii. (12 ore) 1 701,17
74800006 Modulul M6 – Tehnica de securitate în procesul de lucru şi măsurare a mijloacelor de măsurare a presiunii. (10 ore) 1 417,64
74800007 Modulul M7 – Evaluarea, (4 ore) 567,06
74900010 Măsurările volumului. Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare a volumului 17 011,66
74900011 Modulul M1 – Metrologia legală. (14 ore) 1 984,69
74900012 Modulul M2 – Bazele măsurărilor volumului şi asigurării metrologice. (10 ore) 1 417,64
74900013 Modulul M3 – Măsurările volumului. Măsuri de volum din sticlă. Metode şi mijloace de verificare metrologică (VM) (12 ore) 1 701,17
74900014 Modulul M4 – Măsurările volumului. Măsuri de volum din metal. Metode şi mijloace de verificare metrologică (VM) (12 ore) 1 701,17
74900015 Modulul M5 – Măsurările energiei termice. Contoare de măsurare a energiei termice. Metode şi mijloace de verificare metrologică (VM) (32 ore) 4 536,44
74900016 Modulul M6 – Măsurările volumului. Autocisterne pentru produse petroliere lichide şi produse alimentare.Rezervoare din oţel cilindrice verticale şi orizontale pentru produse petroliere şi alimentare (36 ore) 5 103,50
74900017 Modulul M7 – Evaluarea, (4 ore) 567,06
75000010 Defectoscopia ultrasonica nedestructiva a liniilor. Operator la caruciorul defectoscopic. 9 072,89
75000011 Modulul M1 – Metrologia legală. (10 ore) 708,82
75000012 Modulul M2 – Standartizarea și prevederile metrologice a încercărilor nedestructibile (10 ore) 708,82
75000013 Modulul M3 – Fundamentele detectării defectelor cu ultasunete ale șinilor. Mijloace de testare nedestructivă (16 ore) 2 268,22
75000014 Modulul M4 – Regulile tehnice de funcționare și instrucțiunile (2 ore) 283,53
75000015 Modulul M5 – Securitatea și sănătatea în muncă (2 ore) 283,53
75000016 Modulul M6 – Lucrările de laborator, mijloace de testare nedestructivă (30 ore) 4 252,92
75000017 Modulul M7 – Evaluarea, (4 ore) 567,06
8.3 Seminare
70000001 Seminar - pentru 2 zi ( în incinta CMAC) 2 495,04
70000002 Seminar - pentru 2 zi ( în afara CMAC) 2 495,04
70000003 Seminar - pentru 5 zile. Instruirea in implimentarea sistemelor de management 6 237,61
70000004 Seminar - pentru 4 zile. Instruirea in implimentarea sistemelor de management 4 989,60