Cu referire la Decizia Plenului Consiliului Concurenței

Cu referire la Decizia APD 13-19-26 din 25.05.2022 al Plenului Consiliului Concurenței, privind presupusa încălcare a prevederilor art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012 de către ÎS „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”, ca succesor de drepturi a Î.S. „Institutul Național de Standardizare şi Metrologie”, prin acordarea privilegiului neprevăzut de lege, manifestat prin atribuirea eronată a pozițiilor tarifare pentru produsele lactate ce conțin grăsimi străine pentru activitatea întreprinderilor SA „JLC”(scrisoarea nr. 16-2.1/10.1-602 din 01.12.2011), S.A. „Incomlac” (scrisoarea nr. 16-2.1/10.1-602 din 01.12.2011), S.A. „Lactis” (scrisoarea nr. 16.01/318din 10.10.2013) şi S.A. „Fabrica de unt din Floreşti” (scrisorile nr. 16.01/402 din 27.11.2013 şi nr. 16.01/366 din 08.11.2013) art.12 alin. (1) lit. B) din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012 de către Î.S.”Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”, ca succesor de drepturi al ”Institutului Național de Standardizare și Metrologie” și Serviciul Fiscal de Stat, Vă informăm despre următoarele:

Î.S. ”CMAC” califică decizia adoptată ca fiind una neîntemeiată, bazată pe presupuneri și examinare formală a așa zisului incident, la fel și una prescrisă (art.81 Legea nr. 183 din 11.07.2012).

Conform statutului Î.S. ”Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” este abilitat să activeze în domeniul evaluării conformității prin efectuarea activităților de certificare a produselor și serviciilor conform domeniului de acreditare și de încercare a produselor agroalimentare. Pînă la data de 10.09.2018 Î.S. ”CMAC” a deținut în domeniul de acreditare poziția 2106 (Preparate alimentare cu conținut de grăsimi vegetale).

În acest sens aducem la cunoștință că potrivit prevederilor Legii 235 din 01.12.2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, în cazul în care organismul de evaluare a conformității constată că cerințele prevăzute de reglementările tehnice aplicabile produsului, de standardele europene armonizate adoptate ca standarde moldovenești sau de specificațiile tehnice corespunzătoare sînt îndeplinite de către producător, se emite certificatul de conformitate.

Astfel în urma încercărilor de laborator se emite raport de încercări în baza căruia se eliberează Certificatul de conformitate care este un document ce atestă dacă un produs identificat corespunzător a fost supus procedurilor de evaluare a conformității și că, la momentul evaluării, produsul este conform cerințelor specificate aplicabile.

Prin urmare în competența ÎS,,CMAC,, nu intră atribuția de atribuire a pozițiilor tarifare.

În acest sens în scopul realizării măsurilor tarifare și netarifare de reglementare a activității economice externe a statului, perfecționării evidenței statistice și a schimbului de informație referitor la circulația mărfurilor pe plan extern, cu alinierea acestora la standardele internaționale prin Legea nr.172 din 25.07.2014 a fost aprobată Nomenclatura combinată a mărfurilor. În temeiul Nomenclaturii combinate a mărfurilor se elaborează și se gestionează Tariful Vamal Integrat al Republicii Moldova pentru reglementarea măsurilor tarifare și netarifare în comerțul exterior și în scopuri statistice, iar clasificarea mărfurilor se efectuează de către declarant (agent economic) și Serviciul vamal al RM (secțiunea 22/1 din Codul vamal al RM).

La fel în mod eronat a fost tălmăcită modalitatea de plasare pe piaţă a produselor lactate, cu sau fără conținut de grăsimi străine.

Sau potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Reglementării tehnice “Lapte şi produse lactate” nr. 611 din 05.07.2010 în vigoare la data de referință la plasarea pe piaţă, produsele trebuia să respecte cerințele prezentei Reglementări tehnice, prevederile Legii nr.78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare, Legii nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecția consumatorilor, Legii nr.186-XV din 24 aprilie 2003 cu privire la evaluarea conformității produselor şi Legii nr.221-XVI din 19 octombrie 2007 privind activitatea sanitar-veterinară.

Conformitatea produselor se asigură de către producător sau importator prin emiterea declarației de conformitate.

Producătorul sau importatorul solicită unui laborator acreditat pentru activitate în domeniul respectiv efectuarea de încercări a parametrilor produselor, conform cerințelor prescrise în prezenta Reglementare tehnică. Pentru verificarea conformității produselor cu cerințele aplicabile din prezenta Reglementare tehnică, mostrele prelevate sînt supuse încercărilor conform prevederilor regulilor şi metodelor prevăzute în standardele naționale aplicabile şi incluse în lista standardelor conexe.

Produsele se plasează pe piață însoțite de declarația de conformitate, care atestă respectarea cerințelor din prezenta Reglementare tehnică.

Modelul declarației de conformitate este prezentat în anexa nr.8 la Hotărârii Guvernului nr. 611 din 05.07.2010 în vigoare la data de referință. Declarația de conformitate este semnată de către producător importator, prin completarea și poziției tarifare a mărfii. În acest sens se pune întrebarea cine poate știe mai bine rețeta produsului plasat pe piață decât însuși producătorul.

OR, la completarea certificatului de conformitate tariful mărfii este aplicat cel indicat de către producător/importator în declarația de conformitate.

Prin urmare poziția producătorilor de lapte ,,nu știu nimic așa a zis Î.S. ,,CMAC,, fiind luată ca bază la adoptarea deciziei consiliului Concurenței, este una de eschivare de la povara fiscală, acțiunea având drept scop, cumva, propagarea unei concurențe neloiale.

Pornind de la condițiile generale de atragere la răspundere menționăm faptul că Î.S. ,,CMAC,, nu poate fi calificat ca subiect al răspunderii privind presupusa încălcare a prevederilor 12 alin. (1) lit. b) din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012. În acest sens se enunță faptul că este pasibil răspunderii cel care a acționat în mod ilicit, cu vinovăție. SAU Î.S. ,,CMAC,, fiind succesor de drept a întreprinderii ÎS „Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie” nu poate fi calificat ca autor a așa numitor fapte incriminate, din considerentul că prin succesiunea de drepturi și obligații nu se transmite și cea de presupus delicvent și/sau autor a anumitei acțiuni.

În contextul celor invocate supra, ÎS CMAC declară că va contesta decizia Consiliului Concurenței, în ordinea codului administrativ, OR, acțiunile întreprinderii abilitate să activeze în domeniul evaluării conformității și certificării a produselor nu pot fi calificate ca stabilirea de condiții discriminatorii sau acordarea de privilegii pentru activitatea întreprinderilor, în cazul în care acestea nu sînt prevăzute de lege.