Calitatea materialelor de construcţii garantează siguranţa vieţii fiecăruia!

Organismul de Certificare Produse (OCP)  din cadrul CMAC vă aminteşte că certificarea materialelor de construcţii este un domeniu obligatoriu, stabilit prin Reglementarea Tehnică cu privire la produsele pentru construcţii nr. 226 din 29.02.2008, monitorul oficial nr.51-54/324 din 14.03.2008.

La data de 05.08.2018 intră în vigoare HOTĂRÎREA Nr. 913  din  25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerinţele minime necesare comercializării produselor pentru construcţii.

Prezenta Reglementare tehnică transpune parţial Regulamentul (UE) nr.305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate privind comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 88 din 4 aprilie 2011.

Aceasta presupune o perioadă de tranziţie pînă la 31 decembrie 2020 la normele europene.

Organismul de  Certificare Produse (OCP) din cadrul CMAC este competent să asigure evaluarea conformităţii prin aplicarea în procedura de certificare a cerinţelor europene impuse materialelor de construcţie.

OCP îndeamnă agenţii economici să demonstreze corespunderea materialelor cerinţelor aplicabile şi să garanteze servicii prestate operativ şi calitativ.

Pentru mai multe informaţii contactaţi colaboratorii Organismul de Certificare Produse (OCP).