COMUNICAT INFORMATIV – privind desfăşurarea licitaţiei cu reducere în repetare privind comercializarea activelor neutilizate ale întreprinderii (mijloace de transport).

Întreprinderea de Stat “Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare” (cod fiscal 1013600039380) anunţă pentru data de 03.07.2018, ora: 1000, pe adresa: mun. Chişinău, str. E. Coca, nr. 28, bl. 1, desfăşurarea licitaţiei cu reducere în repetare privind comercializarea activelor neutilizate ale întreprinderii (mijloace de transport), după cum urmează:

Nr. lot Denumirea bunului mobil Anul producerii Preţ iniţial, lei
2. UAZ, modelul 469, CRG 489,

nr. identificare șasiu 1003010

1973 15000,00 lei
3. UAZ, model 469, CRG 496

nr. identificare șasiu 429954

1981 12000,00 lei
4. UAZ, model 452, BL AO 661

nr. identificare șasiu 216070

1981 11000,00 lei
5. ZIL, model 431410, CRG 492

nr. identificare șasiu 2719428

1988 34000,00 lei

   

    La licitaţie pot participa:

  1. persoane fizice şi juridice din Republica Moldova;
  2. persoane fizice şi juridice străine, apatrizii, în condiţiile legii;
  3. asociaţii ale persoanelor specificate în lit. a) şi b).

Pentru a participa la licitaţia cu reducere, solicitanţii, trebuie să depună până la data de 02.07.2018, ora 1600, pe adresa: mun. Chişinău, str. E. Coca, nr. 28, bl.1 (anticamera) următoarele documente:

  1. cererea de participare la licitaţie cu reducere, conform modelului aprobat;
  2. documentele care certifică, în modul stabilit, identitatea participantului, după cum urmează :
  3. persoane juridice : extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, copie;
  4. persoane fizice : copia buletinului de identitate ;
  5. documentele care confirmă achitarea acontului şi a taxei de participare la licitaţie, la contul indicat şi în mărimea stabilită (documente de plată trebuie să conţină menţiunea despre achitarea taxei de participare la licitaţie cu reducere şi a acontului ) ;
  6. documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie din numele şi pe contul persoanei fizice/juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei, contractele de vînzare-cumpărare, actele de predare-primire:
  7. procura autentificată notarial.

Taxa de participare – 600.00 lei pentru persoane fizice, 1200.00 lei pentru persoane juridice şi acontul de participare în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului (bunului) pentru care se solicită participarea la licitație, urmează a fi achitate la contul de decontare IBAN MD11ML000000002251530277 deschis la B.C. „Moldinconbank” S.A., filiala „Zorile”, mun. Chişinău, codul băncii MOLDMD2X330.

Înregistrarea participanţilor la licitaţia cu reducere din data de 03.07.2018, se încheie cu 15 minute până la începutul licitaţiei.

Informații suplimentare, inclusiv despre posibilitatea de a lua cunoștință cu bunurile expuse spre comercializare pot fi obținute la nr. de tel.: +373-22-218-405, 067-60-36-85.