Î.S.„Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” anunță concursul de oferte privind achiziția autoturism

Conform Anexei nr.21 la Documentația Standard,
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor al RM
nr.115 din 15.09.2021 (în vigoare din 01.10.2021)

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE
Bunuri

 

privind achiziționarea: Autoturismului
prin procedura de achiziție: COP

 1. Denumirea entității contractante: S. ”Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”
 2. IDNO: 1013600039380
 3. Adresa: MD-2064, mun.Chișinău, Eugen Coca, 28
 4. Numărul de telefon/fax: 022 218 418,
 5. Adresa de e-mail și pagina web ale entității contractante: office@cmac.md, e-cmac.md
 1. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate: S. ”Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”, este o persoană juridică ce prestează servicii de verificare metrologică, certificare produse și încercări produse agroalimentare.
 1. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

 

Nr. d/o

Cod CPV Denumirea bunurilor Unitatea de măsură Canti-tatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință

Valoarea estimată, fără TVA, MDL

Lot 1: Autoturism vagon
1.

34100000-8

Autoturism vagon buc 1

Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini

Total lot 1: 240 000,00

 

 1. În cazul procedurilor de preselecţie se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică
 2. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
 • Pentru un singur lot;
 1. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.
 1. Termenii și condițiile de livrare: Bunurile vor fi livrate de către Furnizor la sediul Cumpărătorului: MD-2064, mun.Chișinău, str. Eugen Coca, 28, S. ”Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”, în termenele prevăzute în Anexa nr.2 la caietul de sarcini „specificația de preț”.
 2. Termenul de valabilitate a contractului: până la îndeplinirea tuturor obligațiilor.
 3. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu se aplică 
 1. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică
 2. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici .

Documente atașate: