Suntem în căutare de Şef Secţie Recepţie

Titlul funcției: Şef Secţie Recepţie

Studii:

Diplomă de absolvire a unei specialităţi cu profil tehnic din cadrul instituţiilor de învăţământ superior care includ niveluri şi cicluri în conformitate cu Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei (ISCED-F 2013):

 • învăţămîntul superior, ciclul I: învăţămînt superior de licenţă (nivelul 6 ISCED);
 • învăţămîntul superior, ciclul II: învăţămînt superior de master (nivelul 7 ISCED).

Specialitate este necesar de a fi inclusă în „Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I” sub codul: 071  „Inginerie şi activităţi inginereşti”. 

 Experiență profesională

 1. Nu mai puţin de 2 ani în domeniul metrologiei;
 2. Cunoaşterea legislaţiei în vigoare şi abilitatea de a o interpreta corect şi de a o aplica în practica cotidiană;
 3. Cunoaşterea prevederilor documentelor normativ-tehnice în domeniul metrologiei şi abilitatea de a le aplica în practica cotidiană;
 4. Cunoaşterea hotărîrilor, dispoziţiilor şi ordinelor, ce se referă la Sistemul Naţional de Metrologie, emise de Autoritatea Centrală de Metrologie şi abilitatea de a le realiza;
 5. Cunoaşterea direcţiilor generale de dezvoltare a Sistemului Naţional de Metrologie, de colaborare internaţională în domeniul metrologiei, hotărîrilor;
 6. Cunoaşterea prevederilor şi modul de aplicare a sistemului de management al calităţii în conformitate cu standardele de referinţă:
 • SM EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe.
 • SM EN ISO 19011:2018 Ghid pentru auditarea sistemelor de management.
 • SM EN ISO/CEI 17020:2013 Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru funcţionarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecţii.
 • SM EN ISO/IEC 17025:2018 Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări.

7.Cunoaşterea echipamentului de măsurare (destinaţia şi principiul de lucru, regulile de exploatare şi păstrare).

8.Cunoaşterea metodelor de efectuare a măsurărilor, interpretării şi perfectării rezultatelor lor.

 1. Cunoaşterea şi respectarea normelor sanitare, antiincendiare, securităţii tehnice şi protecţiei muncii.

 

Actele legislative ce prevăd cerințele față de funcție (dacă este cazul):

 1. Legea metrologiei nr. 19 din 04.03.2016.
 2. HG nr. 1118 din 14.11.2018, cu privire la aprobarea Regulamentului general de metrologie legală privind modul de desemnare pentru verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare şi pentru efectuarea de măsurări în domenii de interes public.
 3. Legea nr. 102 din 09.06.2017 cu privire la dispozitivele medicale.
 4. HG nr. 966 din 14.11.2017, pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea periodică a dispozitivelor medicale puse în funcțiune și aflate în utilizare.